Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR STABELL PRESENNINGER APS

i det følgende benævnt sælger

 

1. Regelgrundlaget

Nærværende betingelser er en del af tilbudet. Fravigelser af nærværende betingelser gælder kun, når det skriftligt er angivet, på hvilke punkter fravigelse er sket, og sælger skriftligt har accepteret fravigelsen.

 

2. Tilbud

Tilbuddet bortfalder, medmindre andet er angivet 14 dage efter købers modtagelse heraf. Prisen er ekskl. moms, hvis intet andet er anført.

 

3. Betaling, sikkerhedsstillelse og ejendomsforbehold

Medmindre andet fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller lignende, forfalder købesummen ved aflevering. Forsinket betaling medfører pligt til betaling af rente 2 pet. pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen. Sælger har ejendomsforbehold i varen, indtil betaling er sket.

Hvis sælger kræver det, skal køber senest 8 arbejdsdage forud for varens afsendelse stille sikkerhed for bruttokøbesummens betaling i form af betryggende bankgaranti ved dansk pengeinstitut eller betryggende bankgaranti bekræftet af dansk pengeinstitut.

Ved ikke rettidig betaling er sælger berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso. Køber er pligtig at betale de af advokaten fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af "Bekendtgørelse om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling".

 

4. Levering og salgsret

Medmindre andet er aftalt, er leveringsbetingelsen Ex Work/ab lager Højbjerg. Køber bærer risikoen for hændelige skader fra den aftalte afleveringsdag, eller fra det tidspunkt, hvor sælger oplyser køber om, at varen er klar til afhentning/transport. Selvom det aftales, at sælger skal forestå transporten, bærer køber fortsat samtlige transportrisici, transportomkostninger m.v. Såfremt det aftales, at varen fremsendes fragtfrit, sker forsendelsen for sælgers regning, men for købers risiko. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod sælger. Ved modtagelsen af varen har køber pligt til straks at undersøge varen.

Undlader køber at afhente eller modtage varen i rette tid, eller har købers forhold i øvrigt bevirket, at varen ikke i rette tid er blevet overgivet til købers besiddelse, har sælger ret til at sælge varen til anden side, hvis sælger har sendt 2 skriftlige påkrav til køber herom. Salgsretten indtræder 3 dage efter afsendelsen af det andet påkrav. Sælgers krav mod køber reduceres ikke på grund af eventuelt indkommet provenu ved salg til anden side.

 

5. Forsinkelse

De af sælger meddelte tidspunkter for aflevering er alene vejledende. Et af køber meddelt tidspunkt er alene bindende for sælger, såfremt sælger skriftligt ved kontraktsindgåelsen har accepteret dette. Forsinkelse berettiger ikke køber til at kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, drifts- eller avancetab, indirekte tab eller følgevirkninger. Købers erstatningskrav på grund af forsinkelse kan videre maksimalt udgøre den mellem køber og sælger aftalte kontraktssum.

 

6. Mangler

Ved mangler har sælger ret, men ikke pligt, til at foretage afhjælpning og/eller ombytning. Afhjælpning skal efter sælgers ønske kunne ske på købers plads eller på sælgers plads. Såfremt sælger benytter sig af afhjælpningsretten/ombytningsretten, kan køber ikke rejse andre krav mod sælger.

Sælger hæfter ikke for tabsposter såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader. Sælgers erstatningsansvar er videre begrænset til et beløb stort Euro 10.000, dog maksimalt den mellem køber og sælger aftalte kontraktssum.

 

7. Produktansvar

Sælger hæfter ikke for produktansvar ud over det, som udtrykkeligt følger af produktansvarsloven.

 

8. Reklamation og forældelse

Reklamation skal ske skriftligt. Forsinkelse skal påtales straks. Ved synlige mangler skal købers reklamation fremkomme straks og senest 8 dage fra modtagelsen; i øvrige tilfælde skal påtale ske uden ugrundet ophold og senest 1 år efter købers modtagelse af varen. Sag mod sælger skal anlægges senest 2 år efter fakturatidspunktet.

Købers manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister medfører, at køber mister samtlige krav mod sælger. Sælger kan derimod fortsat kræve sit tilgodehavende betalt af køber, uden at køber kan foretage modregning heri.

 

9. Reparationsaftaler

Ved reparationsaftaler gælder yderligere, at reparation foretages efter sælgers ønske på købers eller sælgers plads. Køber forestår og betaler samtlige omkostninger til demontering, transport samt genmontering. Køber bærer risikoen for hændelig undergang eller skader i perioden, hvor købers produkt er i sælgers varetægt. Købers krav på grund af forsinkelse eller mangler er begrænset i overensstemmelse med pkt. 5-8.

 

10. Værneting og lovvalg

Sag skal anlægges ved byretten i Århus eller ved Vestre Landsret. Danske retsregler finder anvendelse.